Amdanom Ni

Mae Prosiect Trin Gwastraff Gweddilliol Gogledd Cymru (PTGGGC) yn dod â phum cyngor ynghyd: Sir y Fflint; Ynys Môn; Conwy; Sir Ddinbych a Gwynedd. Gyda'n gilydd rydym yn gweithio i gaffael gwasanaeth trin gwastraff a fydd yn rhoi ateb i ni sydd wedi'i deilwra'n arbennig i drin y gwastraff na allwn ei ailgylchu.

            Pam fod angen technolegau newydd i drin ein gwastraff?

Ar hyn o bryd, mae ein gwastraff yn cael ei waredu trwy dirlenwi. Nid yw hwn yn ddewis cynaliadwy. Mae angen i ni sefydlu dewis amgen i dirlenwi ein gwastraff, un sy'n llai niweidiol i'r amgylchedd ac un sy'n trin gwastraff fel adnodd ac yn cynnig bargen well ar gyfer ein hamgylchedd, ein heconomi a'n cymunedau lleol.

Yng Ngogledd Cymru rydym yn draddodiadol wedi claddu ein gwastraff gweddilliol mewn safleoedd tirlenwi. Wrth i’r gwastraff dorri i lawr yn y safleoedd tirlenwi hyn, mae'n rhyddhau cymysgedd o fethan a Charbon Deuocsid, a elwir yn gyffredin yn 'nwyon tŷ gwydr’ i'r atmosffer. Mae'r nwyon hyn yn niweidiol i'r amgylchedd ac yn cyfrannu tuag at newid yn yr hinsawdd.

Yn ychwanegol at yr effaith amgylcheddol negyddol, rydym yn rhedeg allan o safleoedd tirlenwi i gael gwared â’n gwastraff.  Amcangyfrifir mai dim ond tua 5 mlynedd o gapasiti tirlenwi sydd ar ôl yng Ngogledd Cymru, a golyga hyn bod angen i ni ganfod yn fuan rhyw ffordd arall o drin ein gwastraff.

Yng Ngogledd Cymru, rydym ar hyn o bryd yn ailgylchu tua hanner ein sbwriel cartref. Er bod hyn yn gam i'r cyfeiriad cywir, er mwyn cyrraedd targed Llywodraeth Cymru o sicrhau cyfradd ailgylchu o 70% erbyn 2025, mae angen i ni i gyd ailgylchu mwy o'n gwastraff. Fodd bynnag, hyd yn oed ar ôl cyrraedd y targed ailgylchu o 70%, bydd swm sylweddol o wastraff yn dal i gael ei gynhyrchu gan aelwydydd.  Yn ogystal, mae Llywodraeth Cymru wedi gosod terfynau ar faint o wastraff y gallwn ei anfon i safleoedd tirlenwi - mae hyn yn cynyddu’r brys i ddod o hyd i ffordd amgen o ddelio â'n gwastraff.

 

Beth ydym ni'n mynd i'w wneud yn awr?

Mae'r broses o gaffael ateb newydd i'r ffordd yr ydym yn trin ein gwastraff yn cymryd blynyddoedd lawer ac felly rydym cychwynnwyd ar y broses yn ôl yn 2010.

Yn dilyn proses gaffael gymhleth, yr ateb trin gwastraff sy'n cael ei gynnig yw technoleg Troi Gwastraff yn Ynni. Mae'r dechnoleg hon yn cynnig dewis amgen cynaliadwy i safleoedd tirlenwi, ac yn troi ein gwastraff yn adnodd gwerthfawr.

Beth sydd wedi digwydd hyd yn hyn?

Er mwyn sicrhau arian ychwanegol gan Lywodraeth Cymru, rhoddodd y PTGGGC Achos Busnes Amlinellol (ABA) at ei gilydd. Nododd yr ABA hwn Safle Troi Gwastraff yn Ynni ar Barc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy fel technoleg a safle enghreifftiol, er mwyn dangos i Lywodraeth Cymru faint o arian oedd ei angen. Roedd yr ABA hwn, a gynhyrchwyd ar gyfer Llywodraeth Cymru, yn ddogfen i unig bwrpas sicrhau cyllid gan Lywodraeth Cymru, ac i'r PTGGGC ddeall faint y gallai ateb posibl ei gostio. Nid oedd yn clymu’r Bartneriaeth i unrhyw dechnoleg nac unrhyw safle. Mae Llywodraeth Cymru wedi addo £142 miliwn i'r prosiect yn ystod ei oes.

Roedd angen i'r PTGGGC gaffael datrysiad gan y diwydiant rheoli gwastraff a dechreuodd siarad â'r diwydiant am yr hyn roedd ei angen. I gael gwybod beth oedd yn bwysig i bobl ar draws y pum awdurdod lleol, cynhaliwyd cyfres o weithdai i nodi pa flaenoriaethau allweddol oedd gan bobl. Cynhaliwyd y gweithdai hyn gyda chynghorwyr, grwpiau cymunedol, amrywiaeth o sefydliadau cenedlaethol pwysig a grwpiau arbenigol fel Parc Cenedlaethol Eryri a Chyfeillion y Ddaear. Roedd y gweithdai grŵp yn ein helpu i ddeall pa flaenoriaethau pwysig a ddylid eu cael wrth asesu'r ceisiadau a gyflwynwyd. Cafodd y blaenoriaethau hyn eu bwydo i mewn i'r fframwaith gwerthuso a ddefnyddiwyd i asesu'r atebion a gynigiwyd gan y diwydiant rheoli gwastraff, a pha rai o'r atebion hyn fyddai'n cael eu prynu yn y pen draw. 

Beth sy'n digwydd nesaf?

Mae ein tudalennau "ble rydym ni nawr" a thudalennau "llinell amser" ar y safle hon yn dangos i chi sut mae'r prosiect wedi symud ymlaen. Mae'r broses gaffael yn dilyn canllawiau clir, a dechreuodd y PTGGGC drwy gyhoeddi hysbysiad OJEU a chynnal diwrnod cynigwyr lle gwahoddwyd cwmnïau â diddordeb i wybod mwy am y prosiect. Roedd angen i'r PTGGGC wybod bod cwmnïau â diddordeb gyda’r profiad ac mewn sefyllfa ariannol i ymdopi â phrosiect a fyddai’n rhedeg am 25 mlynedd, felly gofynnwyd i’r cwmnïau gwblhau ymarfer cyn-gymhwyso a gwahoddwyd y cwmnïau llwyddiannus i dendro am y gwaith.

Roedd y broses dendro yn cynnwys cyfres o gamau lle cafodd cynigion eu mireinio gan bob un o'r cynigwyr mewn proses ddeialog. Ym mhob un o'r cyfnodau, cafodd cwmnïau eu dad-ddethol o'r broses hyd nes dewis y cynigydd a ffefrir.

Yr ydym yn awr ar gamau olaf y broses gaffael ac yn anelu at ddyfarnu'r contract i Wheelabrator yn nes ymlaen yn 2014 (gweler yr adran llinell amser ar y wefan a’r Cwestiynau Cyffredin am ragor o wybodaeth). Rhagwelir y bydd Wheelabrator yn cyflwyno eu cais cynllunio ar gyfer y cyfleuster yn fuan iawn.

Rydym yn eich annog i fod yn rhan o'r broses bwysig hon drwy rannu eich barn. Os oes gennych unrhyw sylwadau yr hoffech eu rhannu gyda ni, os gwelwch yn dda Cysylltwch â Ni.